درصدگیر:

لطفا موارد زیر را با دقت تکمیل کنید.

سیستم به صورت خودکار تعداد کل سوالات آزمون را برآورد و درصد شما رو محاسبه می نماید.

تعداد پاسخ صحیح: تعداد کل پاسخ های صحیحی که به آزمون داده اید را در این بخش وارد نمایید.

تعداد پاسخ غلط: تعداد کل پاسخ های غلطی که به آزمون داده اید را در این بخش وارد نمایید.

تعداد سوالات نزده : تعداد کل سوالاتی که بدون پاسخ رها کرده اید را در این بخش وارد نمایید.


درصد (نمره خام) شما: 0

تعداد کل سوالات : 0